/کلینیک توانبخشی تخصصی ونک
مجهز به جدیدترین و پیشرفته ترین تجهیزات توانبخشی

drAkbari

دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی
سوابق تحصیلی :
فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال ۷۲ از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دوره تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی سال ۷۹

        سوابق کاری :

 • فعالیت درمانی تخصصی در بیمارستان بقیة اله الاعظم در سالهای ۷۹ – ۸۸ 
 • فعالیت درمانی تخصصی در بیمارستان نجمیه در سالهای ۸۷ -۹۵
 • فعالیت درمانی تخصصی در بیمارستان میلاد از سال ۸۰
 • مدیر نظارت بخش فیزیوتراپی بیمارستان میلاد در سالهای ۸۰ – ۸۶
 • رئیس بخش الکترودیاگنوز بیمارستان میلاد در سالهای ۸۲ -۸۷
 • مؤسس و مدیر کلینیک فیزیوتراپی ونک  در سالهای ۸۷ – ۹۵
 • مدیر کلینیک توانبخشی مدیکوپلاس از سال ۹۵

 • سخنرانیها
 • سخنرانی کمردرد در بارداری در اولین سمینار بین المللی درد و طب فیزیکی
 • سخنرانی ورزش درمانی در کمردرد در دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای کمردرد
 • سخنرانی کمردرد مکانیکال در سومین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی
 • سخنرانی ملاحظات دارویی در سالمندان در سمینار بهداشت سالمندان
 • سخنرانی بررسی سیستم های غیر نوروموسکولواسکلتال در سالمندان در سمینار طب سالمندان
 • سخنرانی استئوپروز در سمینار ارزیابی سلامت فردی
 • سخنرانی درمان دارویی استئوپروز در کنگره سالانه طب فیزیکی
 • سخنرانی ارگونومی در دندانپزشکان دردهمین  کنگره دندانپزشکان اطفال
 • سخنرانی مخاطرات سیستم اسکلتی عضلانی اندام های فوقانی در دندانپزشکان دردانشکده ی دندانپزشکی شهید بهشتی
 • سخنرانی میوپاتی و میوتونی در دومین سمینار نوروموسکولواسکلتال دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • سخنرانی سندرم دردهای عضلانی در سومین سمینار نوروموسکولواسکلتال در دانشگاه علوم پزشکی مازندران
 • سخنرانی اسکولیوز و کیفوز در چهارمین سمینار نوروموسکولواسکلتال در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 

 

 

 

 

 

 

 

دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

سوابق تحصیلی :

فارغ التحصیل پزشکی عمومی سال ۷۲ از دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دوره تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی سال ۷۹

سوابق کاری :

فعالیت درمانی تخصصی در بیمارستان بقیة اله الاعظم در سالهای ۷۹ – ۸۸ 

فعالیت درمانی تخصصی در بیمارستان نجمیه در سالهای ۸۷ -۹۵

فعالیت درمانی تخصصی در بیمارستان میلاد از سال ۸۰

مدیر نظارت بخش فیزیوتراپی بیمارستان میلاد در سالهای ۸۰ – ۸۶

رئیس بخش الکترودیاگنوز بیمارستان میلاد در سالهای ۸۲ -۸۷

مؤسس و مدیر کلینیک فیزیوتراپی ونک  در سالهای ۸۷ – ۹۵

مدیر کلینیک توانبخشی مدیکوپلاس از سال ۹۵

سخنرانیها

سخنرانی کمردرد در بارداری در اولین سمینار بین المللی درد و طب فیزیکی

سخنرانی ورزش درمانی در کمردرد در دوره آموزشی کوتاه مدت حرفه ای کمردرد

سخنرانی کمردرد مکانیکال در سومین همایش علمی کاربردی پزشکان عمومی

سخنرانی ملاحظات دارویی در سالمندان در سمینار بهداشت سالمندان

سخنرانی بررسی سیستم های غیر نوروموسکولواسکلتال در سالمندان در سمینار طب سالمندان

سخنرانی استئوپروز در سمینار ارزیابی سلامت فردی

سخنرانی درمان دارویی استئوپروز در کنگره سالانه طب فیزیکی

سخنرانی ارگونومی در دندانپزشکان دردهمین کنگره دندانپزشکان اطفال

سخنرانی مخاطرات سیستم اسکلتی عضلانی اندام های فوقانی در دندانپزشکان دردانشکده ی دندانپزشکی شهید بهشتی

سخنرانی میوپاتی و میوتونی در دومین سمینار نوروموسکولواسکلتال دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سخنرانی سندرم دردهای عضلانی در سومین سمینار نوروموسکولواسکلتال در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

سخنرانی اسکولیوز و کیفوز در چهارمین سمینار نوروموسکولواسکلتال در دانشگاه علوم پزشکی مازندران

drAkbari

 دکتر فتانه اکبری

بورد تخصصی طب فیزیکی و توانبخشی

آشنایی بیشتر »»